Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van toepassing.
 2. Snatcher B.V. behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gebruiker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Snatcher B.V. overeen zijn gekomen.
 4. Als een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, gelden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wel. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Juridische geschillen worden bij de rechtbank te Zwolle voorgelegd.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Snatcher B.V.
Willemskade 19
8011 AD Zwolle

Per mail bereikbaar via: info@snatcher.nl

KvK-nummer: 84466790
Btw-nummer: NL863222031B01

Artikel 3 - Product

 1. Snatcher B.V. biedt door middel van een online platform, op de website ‘Snatcher.nl’, een software aan waar domeinnamen worden geveild.
 2. De domeinnamen kunnen reeds geregistreerd zijn, of deze komen op korte termijn uit de quarantaineperiode.

Artikel 4 - Beschikbaarheid en registratie

 1. Snatcher B.V. zal zijn uiterste best doen om te zorgen dat Snatcher.nl beschikbaar en bereikbaar is.
 2. Snatcher B.V. kan niet garanderen dat Snatcher.nl foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Snatcher B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade als Snatcher.nl niet of niet veilig werkt.
 3. Snatcher B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op Snatcher.nl. Uiteraard doet Snatcher B.V. er alles aan om te zorgen dat de getoonde informatie juist is.
 4. Snatcher B.V. zorgt voor een beveiligde aanmelding voor de gebruiker. Bij aanmelding bij het platform moeten alle gegevens naar waarheid ingevuld worden.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De gebruiker van Snatcher.nl kan een bod uitbrengen op een domeinnaam die reeds geregistreerd is of die bijna uit quarantaine gaat.
 2. Het uitgebrachte bod is exclusief btw.
 3. Het bedrag van het bod is in euro’s.
 4. Het bod dat de gebruiker uitbrengt is definitief. Het bod kan niet in waarde worden verminderd of worden teruggedraaid.
 5. Snatcher.nl werkt tijdens de veiling met een autobodsysteem. De gebruiker stelt in het autobodsysteem het maximale bedrag in dat hij of zij op een domeinnaam wil bieden. Het systeem plaatst vervolgens automatisch een bod aan de hand van dit maximale bedrag. Bij biedingen door andere gebruikers zal het bod worden verhoogd tot het maximale bedrag dat de gebruiker heeft ingevoerd via het autobodsysteem. Het systeem gaat door met bieden totdat het maximale bedrag van de gebruiker is bereikt. De gebruiker kan in het account zien hoeveel er is geboden. Ook wanneer de gebruiker is overboden kan dit worden gezien in het account.
 6. Het hoogste bod op een domeinnaam via Snatcher.nl zorgt voor een definitieve overeenkomst tussen Snatcher B.V. en de gebruiker.
 7. De gebruiker ontvangt een bevestiging van Snatcher B.V. nadat de gebruiker het hoogste bod heeft uitgebracht. Op dat moment is de overeenkomst tot stand gekomen.
 8. Wanneer de gebruiker een bod uitbrengt, ondanks dat dit het hoogste bod is, geeft dit op geen enkele manier recht of garantie dat Snatcher B.V. de domeinnaam aan de gebruiker zal koppelen waarop het bod is uitgebracht. Onder andere de aanvraag, bevestiging en gebruik van de domeinnaam zijn in handen van registrerende instanties zoals SIDN. Deze instanties zullen beslissen aan wie de domeinnaam wordt toegekend. Snatcher B.V. heeft hierin alleen de rol als bemiddelaar.
 9. Het misleiden van biedingen op domeinnamen is niet toegestaan. Ook mag er geen externe software worden gebruikt om een bod te misleiden.
 10. Snatcher B.V. mag om welke reden dan ook biedingen annuleren.
 11. Snatcher B.V. mag de tijd waarin een bod kan worden gedaan verruimen, bijvoorbeeld wanneer er op het laatste moment een hoger bod wordt uitgebracht door een andere gebruiker.

Artikel 6 - Bemiddeling en kosten

 1. Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, zoals benoemd is in artikel 5 lid 5 van de algemene voorwaarden, zal Snatcher B.V. ermee aan de slag gaan om de domeinnaam waarop is geboden te koppelen aan de gebruiker.
 2. Wanneer Snatcher B.V. de domeinnaam koppelt aan de gebruiker, is de gebruiker het bedrag van het door hem of haar gedane bod aan Snatcher B.V. schuldig.
 3. Wanneer Snatcher B.V. de domeinnaam niet meteen registreert of wanneer de domeinnaam door een andere partij wordt geregistreerd of wanneer de domeinnaam niet meer verkrijgbaar is, is de gebruiker niets schuldig aan Snatcher B.V.
 4. Allereerst zal de domeinnaam op naam komen te staan op Snatcher B.V. Nadat de betaling is voldaan, het bedrag van het uitgebrachte bod, kan de domeinnaam binnen zestig dagen worden verhuisd en op de naam van de gebruiker worden gezet. Dit gaat aan de hand van een verhuistoken.
 5. Nadat de domeinnaam is geregistreerd op naam van de gebruiker, is de gebruiker aansprakelijk voor zowel het domein als de domeinnaam. Ook zal de gebruiker Snatcher B.V. vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden omtrent het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 7 - Domeinnaamregistratie

 1. Wanneer de gebruiker niet op tijd heeft betaald, binnen veertien dagen zoals is benoemd in artikel 10 lid 1, kan Snatcher B.V. de domeinregistratie intrekken. Dit recht heeft Snatcher B.V. Wanneer de registratie daadwerkelijk is ingetrokken, is de domeinnaam weer beschikbaar voor iedereen.
 2. Wanneer Snatcher B.V. de domeinnaam zal intrekken, is de gebruiker alsnog het bedrag wat hij of zij heeft geboden schuldig aan Snatcher B.V. Daarnaast is de kans aanwezig dat Snatcher B.V. alsnog in aanmerking komt voor aanvullende of vervangende schadevergoedingen, net als de in rekening gebrachte buitengerechtelijke (incasso)kosten voor de gebruiker.
 3. Snatcher B.V. kan als gevolg van een tekortkoming van de gebruiker de domeinregistratie intrekken. Hiervoor moet de gebruiker zonder een ingebrekestelling een boete betalen van 2500 euro.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. De gebruiker, indien handelend als consument, heeft normaal gesproken veertien dagen de tijd om van het bod af te zien. Echter, is dit recht van herroeping niet van toepassing op de overeenkomst tussen Snatcher B.V. en de gebruiker.
 2. De gebruiker heeft geen recht op het herroepingsrecht wanneer de gebruiker handelt als een consument. Dit moet de gebruiker ook expliciet bevestigen bij aanmelding.

Artikel 9 - Gebruik van de website

 1. De gebruiker moet zich registreren op Snatcher.nl om een bod uit te kunnen brengen. De gebruiker vult een registratieformulier in en hiermee sluit de gebruiker een overeenkomst af met Snatcher B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst.
 2. De gebruiker van Snatcher.nl is zelf aansprakelijk voor de gegevens die hij of zij invult in het registratieformulier. Snatcher B.V. is niet verantwoordelijk voor de onjuiste gegevens of gegevens die niet volledig zijn ingevuld voor het registratieproces van de gebruiker.
 3. De gebruiker van Snatcher.nl is aansprakelijk voor zijn of haar gebruikersprofiel en de inloggegevens daarvan. De gebruiker moet voorzichtig omgaan met de inloggegevens en moet deze niet delen met anderen.
 4. De gebruiker van Snatcher.nl moet meerderjarig zijn en in staat zijn om rechtshandelingen uit te voeren. De gebruiker moet vanzelfsprekend meewerken aan de overeenkomst met Snatcher B.V. Wanneer de gebruiker akkoord gaat met deze overeenkomst geeft de gebruiker aan dat hij of zij handelingsbekwaam en meerderjarig is.
 5. Snatcher B.V. streeft ernaar om de juiste informatie te delen op Snatcher.nl, maar Snatcher B.V. is niet verantwoordelijk voor onjuistheden, fouten of verschrijvingen op Snatcher.nl.

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden

 1. Het bedrag dat de gebruiker als bod heeft uitgebracht moet binnen veertien dagen door de gebruiker worden betaald. Dit nadat Snatcher B.V. een factuur heeft gestuurd naar de gebruiker.
 2. De factuurdatum vindt de gebruiker op de factuur. Vanaf deze datum geldt de veertiendagentermijn.
 3. De factuur moet worden betaald in euro’s. Dit kan de gebruiker voldoen via een storting of overmaking, wat wordt vermeld op de factuur.
 4. Wanneer de veertien dagen na de factuurdatum zijn verstreken, is de gebruiker die niet handelt als consument en niet op tijd betaalt, van rechtswege in verzuim. Hier is geen ingebrekestelling voor nodig.
 5. De gebruiker is in verzuim wanneer hij of zij handelt in hoedanigheid van een consument, na een aanmaning te hebben gekregen evenals een termijn voor nakoming.
 6. De gebruiker heeft geen recht op korting of een verrekening.
 7. De gebruiker is verplicht om onjuistheden in verleende of vermelde betaalgegevens meteen te melden aan Snatcher B.V.
 8. Als de gebruiker in gebreke is of in verzuim is wanneer hij of zij een verplichting moet nakomen, dan zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening en buiten rechte voor de gebruiker.
 9. Wanneer de gebruiker in gebreke blijft, heeft Snatcher B.V. na veertien dagen het recht om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen met een bedrag van ten minste 40 euro. Dit wordt vermeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 10. Het recht tot betaling kan worden opgeëist wanneer de gebruiker failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, beslag legt op de vermogensbestanddelen, wordt ontbonden, in liquidatie treedt of wanneer de gebruiker overlijdt.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Snatcher B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • Directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt door het gebruiken van Snatcher.nl;
  • Directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt door informatie op Snatcher.nl, ongeacht of deze informatie van Snatcher B.V. komt of van derden;
  • Directe of indirecte schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit fouten die buiten de macht van Snatcher B.V. liggen;
 2. Snatcher B.V. is te allen tijde gerechtigd om Snatcher.nl tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 12 - Overmacht

Er kan een situatie plaatsvinden waardoor de overeenkomst tussen de gebruiker en Snatcher B.V. niet meer gerealiseerd kan worden. Dit wordt ook wel overmacht genoemd. Wanneer deze situatie zich langer dan negentig dagen aanhoudt, zal de overeenkomst worden uitgesteld of worden beëindigd zonder verplichting tot schadevergoeding. Overmachtsituaties zijn onder andere storingen op het internet, wegvallen van het internet, stroomstoringen, oorlog, onrust in het binnenland, verkeersstremmingen, brand, wateroverlast of wanneer Snatcher B.V. niet meer in staat is om de overeenkomst te realiseren om wat voor reden dan ook.

Artikel 13 - Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

 1. Op Snatcher.nl kan de gebruiker de privacyverklaring lezen hoe Snatcher B.V. omgaat met persoonsgegevens.
 2. De gebruiker gaat akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens, zoals wordt benoemd in de privacyverklaring.